понеделник, 11 януари 2010 г.

The First Step- indian parables. Първото стъпало- индийска притча


Кришна
Шри Рамануджа

Един човек отишъл при свещения Рамануджа и казал:
— Искам да намеря пътя към Бога. Помогни ми!
Рамануджа внимателно го погледнал и попитал:
— Кажи ми най-напред, ти обичал ли си някого?
Мъжът му отвърнал:
— Аз не се интересувам от светски работи, любов и прочие. Аз искам да стигна до Бога!
— Моля те, помисли още веднъж. В своя живот обичал ли си жена, дете или който и да е друг?
— Аз вече ти казах, че не съм обикновен мирянин. Аз съм човек, който иска да познае Бога. Всичко останало не ме интересува. Не съм обичал никого.
Очите на Рамануджа се изпълнили с дълбока тъга и той отговорил:
— Тогава това е невъзможно. Отначало ти трябва да научиш какво е това да обичаш някого истински.Това ще бъде първото стъпало към Бога. Питаш ме за последното стъпало, а ти самият още не си стъпил на първото. Иди и обикни някого!


One finder came to Ramanuja and told:
- I wish to find way to God. Help me!
Ramanuja attentively looked at him and asked:
- Tell me at first, did you love somebody?
The finder answered:
- I am not interested wordly affairs, love and other. I wish to come to God!
- Think once again, please! Did you love the woman, the child or at least somebody in your life?
- I told you that I'm not a usual layman. I am the person, wishing to know God. All the rest doesn't interest me. I loved nobody.
Ramanuja's eyes were filled with deep grief, and he answered to finder:
- Then it is impossible. At first you should learn to love somebody. It will be the first step to God. You ask me about last step, but you haven't stepped the first yet. Go and start to love somebody!

Няма коментари:

Публикуване на коментар